Forum Powerizer Polska - Wybij si? z t?umu! Strona Główna
Kup powerizery |  FAQ |  Szukaj |  Użytkownicy |  Grupy |  Statystyki | Rejestracja |  Zaloguj |  Album |
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: lukassus
2008-12-01, 09:02
?atwa i szybka nauka Powerizer dla pocz?tkuj?cych
Autor Wiadomość
lukassus 
Administrator
ekspert Powerizer


Powerizer: najlepszy :p
Zaproszone osoby: 978
skacze od:: 2005r.
Pomógł: 115 razy
Wiek: 40
Dołączył: 20 Kwi 2007
Posty: 4015
Skąd: Mi?sk Mazowiecki
  Wysłany: 2007-06-26, 15:31   ?atwa i szybka nauka Powerizer dla pocz?tkuj?cych

Na pocz?tek – bezpiecze?stwo

Zanim rozpoczniesz, zalecamy zaopatrzy? si? w sprz?t ochronny – kask, ochraniacze na nadgarstki, ?okcie i kolana to minimum. Nie u?ywaj Powerizer bez takiego zabezpieczenia!

Nie u?ywaj Powerizer na mokrej trawie i ?liskich powierzchniach. Staraj si? nie st?pa? po li?ciach, kawa?kach papieru, gdy? nie wiesz co mo?e znajdowa? si? od nimi. Uwa?aj na ka?u?e.


Lekcja pierwsza – wstawanie i chodzenie z pomoc?

Tylko nieliczni potrafi? od razu wsta? bez pomocy. Niezale?nie od tego jak dobrym uczniem jeste? b?dziesz prawdopodobnie potrzebowa? pomocy w utrzymaniu równowagi na pocz?tku. Nie próbuj sta? samodzielnie, poniewa? prawdopodobnie upadniesz. Polecamy rozpocz?? od siedzenia na ?awce lub murku najlepiej w towarzystwie innej osoby, która pomo?e si? podci?gn?? przy wstawaniu. Pocz?tkowo mo?esz czu? si? dziwnie i sztywno, ale bardzo szybko przyzwyczaisz si? do u?ywania tego cudownego urz?dzenia. Spaceruj powoli korzystaj?c z pomocy – trzymaj inna osob? za r?k?, dopóki nie zaczniesz rozlu?nia? si? i przyzwyczaja? do wra?e?.


Lekcja druga – zacznij chodzi? samodzielnie

Nie minie du?o czasu zanim poczujesz si? na tyle pewnie, aby chodzi? samodzielnie, jednak a wszelki wypadek popro? inn? osob?, ?eby trzyma?a si? blisko :) Trzymaj stopy tak prosto jak tylko jest to mo?liwe, jednak w pewnej odleg?o?ci od siebie, tak by Powerizer nie zahacza?y o siebie. Podnoszenie kolan zbyt wysoko mo?e równie? sprawi?, ?e upadniesz, zatem ostro?nie!
W miar? jak ros?o b?dzie poczucie pewno?ci mo?esz przesta? trzyma? inn? osob? za r?k? albo tylko oprze? si? na jej ramionach. Kiedy poczujesz si? ju? wystarczaj?co pewnie spróbuj ca?kowicie samodzielnie zrobi? kilka kroków. Pami?taj o tym, by si? rozlu?ni?, poniewa? kiedy mi??nie s? napi?te trudniej b?dzie zachowa? równowag?.


Lekcja trzecia – bieganie

Kiedy ju? nauczysz si? samodzielnie chodzi?, nauka biegania jest kwestia czasu. Pami?taj tylko, aby utrzymywa? równowag?, bo im szybciej biegniesz, tym wi?ksze jest ryzyko, ?e Powerizers b?d? zaczepia? si? o siebie. Praktyka czyni mistrza!
Przyspieszanie chodzenia ?atwo doprowadzi Ci? do biegania. Aby zwi?kszy? d?ugo?? poszczególnych kroków nale?y si? rozlu?ni? i pozwoli? spr??ynom wykona? prac?. Pocz?tkowo mo?esz czu? si? dziwnie, ale to uczucie szybko minie.
Podno? nogi (kolana) wysoko, aby unikn?? potkni?cia si? o nieprzewidziane przeszkody.


Lekcja czwarta – skakanie

Je?li ju? biegasz wyprzedzaj?c rowery, deski i mnóstwo innych obiektów, skakanie jest kolejnym wyzwaniem. Mo?emy wyró?ni? dwa rodzaje skakania.
Skakanie na jednej nodze jest zwyk?ym bieganiem. G?ówna ró?nica polega na tym, ?e si?? nale?y kierowa? nie wprzód, lecz w gór?. Spróbuj stan?? w jednym miejscu i skacz na zmian? raz na lewej, raz na prawej nodze. Nale?y jak najmocniej naciska? na Powerizer w najni?szym punkcie p?du, odbi? si? i zmieni? nog?.
Utrzymanie równowagi jest zdecydowanie bardziej trudne przypadku odbicia na dwóch nogach jednocze?nie z powodu zwi?kszonego oporu spr??yn. Zacznij od próby ustania w jednym miejscu. Zegnij nieco nogi w kolanach i przyj ku do?owi. Zrób tak jeden raz i spróbuj z?apa? równowag?. Kiedy poczujesz, ?e potrafisz utrzyma? równowag?, spróbuj zrobi? kilkana?cie podskoków z rz?du. Spróbuj naciska? mocniej, tak aby skaka? wy?ej.


Lekcja pi?ta – podnoszenie si? po upadku

Podnoszenie si? po upadku miejmy nadzieje nigdy nie b?dzie potrzebne, ale naj?atwiej jest oprze? si? na czym? i podci?gn?? si?. Kiedy dopiero zaczynasz przygod? z Powerizer, najbezpieczniej jest mie? obok siebie jak?? pomocn? osob?.
Je?li chcesz podnie?? si? bez pomocy, postaw jedn? nog? przed sob?, a drug? za sob?, mniej wi?cej tak jakby? chcia? zrobi? du?y rozkrok. Zegnij przedni? nog? tak bardzo jak tylko mo?esz, jednocze?nie kl?cz?c na tylnej nodze. Kiedy poczujesz ?e ju? bardziej nie mo?esz zgi?? przedniej nogi, wykonaj ma?y skok i wsta? równie? na tylnej nodze. To jest najtrudniejsza cz??? tej czynno?ci i ?atwo mo?esz straci? równowag? i upa??, po czym mo?esz próbowa? ponownie :D
_________________
Kup oryginalny Poweriser bezpo?rednio od profesjonalistów! | Sklep online: www.poweriser.pl
Nowe i u?ywane! Z gwarancj?! Raty! Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, cz??ci zamienne i akcesoria.

Pami?taj o magicznej opcji 'pomóg?':

www.AcroSchool.pl - naucz si? skaka? na Poweriser w 10 minut!
www.Poweriser.pl - najnowsze modele Poweriser ju? dost?ne!


Twoja reklama tutaj? Napisz e-mail: forum(maupa)powerizer.pl i Wybij si? z t?umu!
www.sxt-scooters.pl - sk?adane hulajnogi elektryczne i spalinowe.
Ostatnio zmieniony przez lukassus 2007-08-03, 17:38, w całości zmieniany 2 razy  
 
     
lukassus 
Administrator
ekspert Powerizer


Powerizer: najlepszy :p
Zaproszone osoby: 978
skacze od:: 2005r.
Pomógł: 115 razy
Wiek: 40
Dołączył: 20 Kwi 2007
Posty: 4015
Skąd: Mi?sk Mazowiecki
  Wysłany: 2007-06-26, 17:03   druga wersja przewodnika dla pocz?tkuj?cych

Lekcja pierwsza – wstawanie i chodzenie z pomoc?

Znajd? krzes?o, ?awk? lub inne miejsce, gdzie mo?esz usi???, kiedy b?dziesz zak?ada? Powerizer. Najlepiej nie siada? na ziemi, poniewa? trudniej jest wtedy wsta?, zw?aszcza, gdy jest si? pocz?tkuj?cym u?ytkownikiem. Zanim wstaniesz, sprawd? czy zapi??e? wszystkie mocowania odpowiednio. Je?li którekolwiek z ich b?dzie lu?no zapi?te, utrudni to równowag? i kontrol? twoich ruchów.

Nie wszyscy potrafi? na pocz?tku wsta? samodzielnie - podobnie jak niektórzy potrafi? je?dzi? na desce lub nartach od pierwszego momentu, tak inni potrzebuj? czasu, by si? do tego przyzwyczai?. Nawet je?li szybko si? uczysz, jest lepiej, je?li masz do pomocy kogo? dopóki nauczysz si? utrzymywa? równowag? samodzielnie. Je?li jednak koniecznie chcesz spróbowa? wsta? samodzielnie za pierwszym razem, rób to obok ?ciany, tak by? móg? si? na niej oprze?.

Teraz chwy? obie r?ce osoby pomagaj?cej i powoli podnie? si?, podczas gdy ona ci?gnie delikatnie. Na pocz?tku Powerizer mog? wydawa? si? nieco sztywne, ale szybko si? do nich przyzwyczaisz. Trzymaj ci?gle r?ce pomocnika po tym jak ju? si? podniesiesz.

Teraz postaw kilka „normalnych” kroków, aby poczu? Powerizer na swych nogach. Gratulacje! Ju? si? poruszasz!


Specjalna uwaga dla dzieci (dla doros?ych te?! :) )
1. pierwszy krok: Zak?adaj Powerizer siedz?c na wysokim krze?le i osoba doros?a powinna postawi? ci? na ziemi?
2. Opiekun powinien pomóc stawia? pierwsze kroki trzymaj?c dziecko za obie r?ce. Dziecko powinno stawia? powoli kroki, podnosz?c do góry kolana.
3. Niemo?liwe jest ustanie w jednym miejscu bez stawiania drobnych kroków. Dziecko powinno rusza? si? non-stop, aby zachowa? równowag?.
4. ?wiczenie bez opieki mo?e by? niebezpieczne, zw?aszcza na pocz?tku. Jednak po krótkich ?wiczeniach ka?dy powinien potrafi? chodzi? samodzielnie. Przeci?tny czas nauki wynosi ok. 10 – 20 min.


Lekcja druga – samodzielne chodzenie

Teraz czujesz si? wystarczaj?co pewnie, by móc chodzi? bez pomocy. Popro? osob? pomagaj?c?, by wyci?gn??a r?ce na wypadek, gdyby? potrzebowa? wsparcia lub by spacerowa?a tu? obok, w ten sposób by? móg? w razie potrzeby oprze? si? na jej ramionach. Je?li jeste? sam, spaceruj przy ?cianie. Utrzymuj swe stopy skierowane tak prosto, jak jest to mo?liwe, troch? bardziej oddalone od siebie ni? zwykle, tak by Powerizer nie dotyka?y si? podczas chodzenia. Podno? kolana wy?ej ni? przy zwyk?ym chodzeniu!

Najwa?niejsze na tym etapie jest rozlu?nienie si?, poniewa? je?li twoje mi??nie s? napi?te i sztywne, chodzenie jest o wiele trudniejsze. My?l o chodzeniu na Powerizer jak o zwyk?ym chodzeniu, jedyna ró?nica jest taka, ?e jeste? jedn? stop? lub nieco wy?ej nad ziemi?. Kiedy nauczysz si? równowagi, mo?esz spacerowa? zupe?nie samodzielnie!


Lekcja trzecia – bieganie

Bieganie jest w?a?ciwie bardzo ?atwe, kiedy ju? nauczysz si? swobodnie chodzi? i utrzymywa? równowag?. Zacznij od szybszego spacerowania w miar? jak wzrasta twoja pewno?? i poczucie bezpiecze?stwa na Powerizer; prawdopodobnie nawet nie zauwa?ysz, kiedy zaczniesz biega?. Zacznij od ma?ych skoków u?ywaj?c przy tym swoich r?k (ruch wahad?owy w gór? i w dó?), aby zwi?kszy? si?? dociskaj?c? w spr??ynach. Stopniowo zwi?kszaj d?ugo?? kroków. Rozlu?nij nogi i pozwól spr??ynom pracowa? za ciebie. Podno? kolana wysoko, aby unikn?? zahaczania o ziemi?. Praktyka czyni mistrza!


Lekcja czwarta – skakanie

Do tego czasu powiniene? biega? ju? jak prawdziwy profesjonalista! Mo?esz wyprzedza? rowery, deskorolki i rolki! Wi?c teraz nadszed? czas na nauk? skakania. Najpro?ciej mówi?c istniej? dwa podstawowe sposoby skakania – na jednej lub na dwóch jednocze?nie. Te dwa sposoby ró?ni? si? w stopniem trudno?ci i technik?.

Na jednej nodze
Skakanie na jednej nodze jest podobne do biegania. G?ówna ró?nica polega na tym, ?e zamiast kierowania p?du i si?y w przód, celem jest kierunek do góry. Teraz sta? w jednym miejscu i skacz na zmian? – na lewej i prawej nodze. Wybijaj si? tak mocno jak potrafisz, kiedy Powerizer jest w najni?szym punkcie i pozwól mu odbi? Ci? powrotem do góry, gdzie masz czas by zmieni? nog? i wyl?dowa? na drugiej. Nie ró?ni si? to od robienia drobnych kroków, ale czas doj?cia do perfekcji jest nieco d?u?szy z powodu spr??ynowania w gór? i w dó? na wi?ksze odleg?o?ci.

Na obu nogach równocze?nie
Niektórym wydaje si? trudniejsze skakanie na dwóch nogach, gdy? opór spr??yn jest przynajmniej dwa razy wi?kszy. To jednak jest ?wietna zabawa, je?li chcesz wysoko?ci i akcji! Je?li opanujesz kontrol? równowagi podczas wybicia z dwóch nóg równocze?nie, b?dziesz móg? oderwa? si? od ziemi na wysoko?? nawet 2 metrów w gór?! Rozpocznij od ustania w miejscu przez chwile a potem zegnij lekko kolana, przenosz?c jednocze?nie ci??ar cia?a w dó?. Zrób tak raz, a potem przesta?, aby z?apa? równowag?. Kiedy poczujesz, ?e jeste? w stanie wykonywa? t? czynno?? bez utraty równowagi, spróbuj powtórzy? j? kilkana?cie razy z rz?du. Wszystko co teraz musisz zrobi? to stopniowe zwi?kszanie wysoko?ci przez mocniejsze forsowanie ci??aru w dó? w momencie l?dowania. Kiedy ju? uda Ci si? to zrobi? kilka, kilkana?cie razy, b?dziesz w stanie okre?li?, jak si? l?duje. I ju? umiesz skaka?!


Lekcja pi?ta – podniesienie si?, kiedy upadniesz

Je?li nigdy nie upad?e?, prawdopodobnie nie wykorzystujesz w pe?ni Powerizer. W pewnym momencie musisz zacz?? bowiem próbowa? nowych rzeczy. Je?li tak, upewnij si?, ?e nie zrobisz sobie krzywdy. Najlepszym sposobem, aby to zapewni? jest noszenie sprz?tu ochronnego i obecno?? innej osoby na wypadek, gdyby? potrzebowa? pomocy. Je?li si? przewrócisz, dobrze jest wiedzie? co robi? aby wsta?. Naj?atwiej jest poprosi? o pomoc albo u?y? jakiekolwiek rodzaju wsparcia, by móc chwyci? si? i podci?gn?? – ?awka czy p?ot z pewno?ci? wystarcz?. Mo?esz te? podnie?? si? samodzielnie, ale musisz by? wystarczaj?co silny i wysportowany.

Musisz postawi? jedn? nog? przed sob?, a druga za sob?, tak jakby? chcia? zrobi? szpagat. Zegnij przednia nog? tak mocno jak potrafisz podnie? si? podczas gdy ci?gle kl?czysz na drugiej nodze. Kiedy poczujesz, ?e nie mo?esz bardziej zgi?? przedniej nogi, spróbuj lekko podskoczy? i sta? na tylnej nodze. Mo?esz zrobi? to w dwóch etapach – przez zatrzymanie si? „w po?owie drogi”, w pozycji pó? – szpagatu, dopóki nie odzyskasz równowagi. Potem wykonaj kolejny ma?y skok i powsta? zupe?nie. Prze?wicz to kilkakrotnie na sucho, zanim upadniesz, dzi?ki temu nabierzesz pewno?ci i niezb?dnych umiej?tno?ci, by poradzi? sobie ze wstawaniem b?yskawicznie.
_________________
Kup oryginalny Poweriser bezpo?rednio od profesjonalistów! | Sklep online: www.poweriser.pl
Nowe i u?ywane! Z gwarancj?! Raty! Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, cz??ci zamienne i akcesoria.

Pami?taj o magicznej opcji 'pomóg?':

www.AcroSchool.pl - naucz si? skaka? na Poweriser w 10 minut!
www.Poweriser.pl - najnowsze modele Poweriser ju? dost?ne!


Twoja reklama tutaj? Napisz e-mail: forum(maupa)powerizer.pl i Wybij si? z t?umu!
www.sxt-scooters.pl - sk?adane hulajnogi elektryczne i spalinowe.
 
     
lukassus 
Administrator
ekspert Powerizer


Powerizer: najlepszy :p
Zaproszone osoby: 978
skacze od:: 2005r.
Pomógł: 115 razy
Wiek: 40
Dołączył: 20 Kwi 2007
Posty: 4015
Skąd: Mi?sk Mazowiecki
Wysłany: 2011-08-18, 13:24   

www.facebook.com/ForumPowerizer
www.facebook.com/PoweriserPolska
www.facebook.com/PoweriserPolskaTeam
www.facebook.com/AcroSchool
www.poweriser.pl
_________________
Kup oryginalny Poweriser bezpo?rednio od profesjonalistów! | Sklep online: www.poweriser.pl
Nowe i u?ywane! Z gwarancj?! Raty! Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, cz??ci zamienne i akcesoria.

Pami?taj o magicznej opcji 'pomóg?':

www.AcroSchool.pl - naucz si? skaka? na Poweriser w 10 minut!
www.Poweriser.pl - najnowsze modele Poweriser ju? dost?ne!


Twoja reklama tutaj? Napisz e-mail: forum(maupa)powerizer.pl i Wybij si? z t?umu!
www.sxt-scooters.pl - sk?adane hulajnogi elektryczne i spalinowe.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Copyright © 2006 - 2017 POWERISER Polska - powerizer - powerizery - skacz?ce szczud?a - bouncing - powerbouncing - powerjumping - jumping - bocking - powerbocking - szczud?oskoczki - siedmiomilowe szczud?a - dost?pne marki - skacz?ce buty - siedmiomilowe buty - buty do skakania - spr??ynowe szczud?a - jumping stilts - powerizers - szczud?a powerizer - szczud?a do skakania - powerstilts - a-jump - ajump -buty na spr??ynach - kangurze nogi - powerizer youtube - powerizer allegro - powerizer forum - powerizer ceny - jumping powerizer - powerizer skacz - powerizer nowy trend video - nogi kangura - na nogi do skakania - kangur - poweriser sklep - poweriser cena - powerisers - power stilts - power szczud?a - powery - powerki - skyrunner - moonjumper - model Powerizer - szko?a Powerizer - oryginalny Powerizer - Powerizer video TV - AcroSchool - szko?a sportów ekstremalnych - szczud?a do skakania